Algemene voorwaarden

Begrippen
Huurder: de persoon die één of meerdere 2CV’s huurt voor een afgesproken duurtijd
Verhuurder: BV De Vliergeit, Boschelstraat 25, 3724 Vliermaal, KBO nr. , die één of meerdere 2CV’s met volle tank verhuurt voor een afgesproken duurtijd

 

Reservatie
De reservatie is geldig na het ondertekenen van een volledig ingevulde huurovereenkomst en na ontvangst van het huurbedrag.

 

Wie mag de 2CV besturen?
De bestuurder:

 • Moet minimaal 28 jaar zijn
 • Minstens 5 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
 • Mag de laatste 5 jaar geen ontzettingen tot sturen hebben opgelopen
 • Heeft zijn domicilie in België of Nederland

 

Hoeveel bedraagt de huurprijs?

Bewoners van De Vliergeit Per dag 100 EUR incl btw
Niet-bewoners van De Vliergeit Per dag 175 EUR incl btw, per bijkomende dag 135 EUR incl btw
Ceremoniële activiteiten Prijs op maat na overleg

 

Waar gebruiken?
De verhuurder stelt 3 ritten (100 à 120 km) ter beschikking. Deze ritten staan op de autonavigatie (beschikbaar in elke 2CV). Het is verboden af te wijken van de routes, behoudens verkeersomleidingen.
Voor ceremoniële activiteiten wordt de 2CV enkel verhuurd met chauffeur.

 

Wie gaat er tanken?
De huurder brengt de 2CV steeds volgetankt terug.

Waar? Steeds bij benzinestation Keupers Bodal Oils, Herestraat 38 te 3721 Vliermaalroot.
Wat? EURO 98

Bewijs? De huurder dient het tankticket na de huurperiode aan de verhuurder voor te leggen.
Niet getankt? De huurder betaalt de brandstofkosten plus 10 EUR aan de verhuurder.

 

Boetes?
Boetes voor verkeersovertredingen, overmatige snelheid, verkeerd parkeren, niet dragen van de gordels, … zijn steeds voor de huurder.

 

Verplichtingen als huurder

 • de 2CV terugbezorgen aan de verhuurder, tijdig, op de juiste locatie en in dezelfde rijvaardige en nette staat als deze bij aanvang van de huurperiode en dit samen met de boorddocumenten
 • de 2CV te gebruiken in een toeristische of ceremoniële context
 • de 2CV normaal en als een goede huisvader te gebruiken
 • alle voorzorgen tegen diefstal of beschadigingen te nemen door oa steeds de 2CV volledig af te sluiten (ook het dak) bij het verlaten van de 2CV
 • de meegeleverde autonavigatie bij het verlaten van de wagen mee te nemen om alzo inbraak en diefstal te voorkomen
 • de 2CV op Belgisch grondgebied behouden
 • in geval van pech of schade zal de huurder telefonisch contact opnemen met de verhuurder en dient de bestuurder steeds een kopie of duidelijke foto van haar/zijn rijbewijs en identiteitskaart te bezorgen aan de verhuurder

 

Wat mag niet?

 • Naar de (hand)carwash gaan met de 2CV
 • Roken in de 2CV (boete 250 EUR)
 • De 2CV gebruiken verder dan 75 km verwijderd van Vliermaal
 • De 2CV gebruiken als duw- of sleeptuig, voor illegale doeleinden, voor goederenvervoer, als taxi, …
 • Rijden op de autosnelweg
 • Roekeloos rijden en deelnemen aan wedstrijden, weddenschappen, uitdagingen, …
 • De 2CV onderverhuren
 • Meer dan 4 personen in de 2CV
 • De 2CV gebruiken op onverharde wegen
 • Wijzigingen aan de 2CV aan te brengen, te bestickeren, …
 • De 2CV betreden onder invloed van drugs, alcohol of andere verdovende middelen

Het is de verhuurder toegelaten elke inbreuk te sanctioneren met een onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst en het huurbedrag te behouden.

 

Hoeveel bedraagt de waarborg per 2CV?
300 EUR voor de eerste 2CV, 200 EUR per bijkomende 2CV.

Het bedrag van de waarborg wordt ofwel samen met het huurbedrag voldaan ofwel op de dag van de verhuring, hetzij contant of per overschrijving. Het waarborgbedrag wordt na de huurperiode teruggeven eventueel verminderd met het bedrag van de tijdens de huurperiode veroorzaakte schade. In geval het waarborgbedrag van 300 EUR naar schatting door de verhuurder niet zou volstaan om de volledige schade te vergoeden, wordt het waarborgbedrag ingehouden tot het moment een erkend schade-expert de werkelijke schade heeft berekend.

Worden eveneens in mindering van het waarborgbedrag gebracht:

 • de kosten voor lekke banden
 • de kosten ingevolge nalatigheid vanwege de huurder of een inzittende zoals verkeerde brandstof, overbelasting, …
 • de sleepkosten tenzij deze het gevolg zijn van een louter mechanisch defect buiten de fout van de huurder of een inzittende of door overmacht

 

Is de 2CV en het gebruik ervan verzekerd?
De burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden voortspruitend uit het gebruik van de 2CV is verzekerd conform de WAM-wetgeving. De vrijstelling per schadegeval bedraagt 500,00 EUR. Verhaal van de verzekeraar valt steeds ten laste van de huurder.

Schade aan de 2CV is ten laste van de huurder tot 2.000,00 EUR per schadegeval. In geval van kwaadwilligheid, opzet of niet toegelaten gebruik (zie Wat mag niet?) is de volledige schade ten laste van de huurder. De huurder kan het bedrag van de vrijstelling van 2.000,00 EUR per schadegeval verminderen tot 500,00 EUR per schadegeval mits voorafgaandelijke betaling van een bedrag van 35 EUR per dag.

De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder te vrijwaren tegen eventuele aanspraken of vorderingen van gelijk welke aard die tegen de verhuurder zouden worden ingesteld door derden ingevolge het gebruik van de wagen door de huurder.

 

Ongunstige weersomstandigheden?
De verhuurder heeft het recht om onder ongunstige weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, de huurovereenkomst te annuleren als de veiligheid in gevaar komt.

 

Annulatie van de huurovereenkomst door de huurder?
Annulaties of wijzigingen door de huurder dienen minimaal 1 week voorafgaand aan de huurperiode te worden ingediend.  Betaalde facturen vervallen bij elke annulatie, behalve in geval van de voorspelling van aanhoudende slechte weersomstandigheden (vb sneeuw, ijzel, aanhoudende regen).

 

Bijstand in geval van technisch mankement?
Onze 2CV’s worden op regelmatige basis nagekeken door een professionele automecanicien. Een technisch mankement bij een oldtimer is echter niet onmogelijk. Indien dit voorvalt, doen wij er alles aan om dit ter plaatse op te lossen of om een vervangwagen te brengen.

 

Welk recht is van toepassing? Welke rechtbank is bevoegd?
Het Belgisch Recht.
Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitend bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van de verhuurder ressorteert.

Reserveer nu uw verblijf in de Vliergeit via Beaujean Vacances!
Boek nu